Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kierowanie

Kierowanie

Wskazania do placówki są wystawiane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie www.systemkierowania.ore.edu.pl
tel. 022 8759715
 
 
 

Procedura kierowania
Procedurę kierowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych zasad, kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii stanowiących akt wykonawczy do art. 81 ustawy z dnia 26 października1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich ( Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 oraz z 2011r. Nr 112, poz 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, poz. 1134, z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Procedura przyjmowania dzieci i młodzieży 

Nieletni wobec którego sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym kierowany jest przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. ORE nie zajmuje się bezpośrednio kierowaniem nieletnich, wydaje jedynie wskazania do konkretnej placówki w Polsce. Wychowanek może być dowieziony do Ośrodka po przesłaniu komplenych  i aktualnych dokumentów. Prosimy przed dowiezieniem o ustalenie terminu doprowadzenia.

 

Rodzaje i szczegółowe zasady działania młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatnosci wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.