Projekt "NOWA PERSPEKTYWA LEPSZY START"

Projekt "NOWA PERSPEKTYWA LEPSZY START" realizowany w Zespole Resocjalizacyjnym w Iwinach.

 

W dniu 12 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyło się podpisanie umowy partnerskiej w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „ NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZY START ”, realizowanego w ramach Działania 9.1.B  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, skierowanego do wychowanków 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

Projekt będzie trwał 24 miesiące tj. zrealizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2017 r.  do 31 grudnia 2018 r. Przewidywana wartość projektu to 11 mln zł.

Projekt kierowany jest bezpośrednio do osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Przyczyniać ma się do ograniczania ryzyka ich wykluczenia społecznego oraz ma na celu wspierać proces ich dostosowania społecznego i usamodzielniania, a także podejmowania trafnych decyzji związanych z funkcjonowaniem społecznym po zakończeniu pobytu w danym ośrodku.

Projekt realizowany jest na obszarze całego województwa. Bierze w nim udział 486 wychowanków z 11 młodzieżowych ośrodków wychowawczych, a CKUiJK w Legnicy organizuje i w większości prowadzi zaplanowane formy wsparcia. Przewidziano realizację 27 form wsparcia, w tym 24 skierowanych do wychowanków i 3 skierowanych do ich rodzin. Formy te wchodzą w skład 4 usług aktywnej integracji społecznej (poradnictwo psychospołeczne; treningi kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym), 3 usług aktywnej integracji zawodowej (doradztwo zawodowe; zajęcia z zakresu zawodoznawstwa u pracodawców oraz kursy umiejętności zawodowych) oraz 3 usług aktywnej integracji społecznej skierowanej na wsparcie dla rodziny (indywidualne i grupowe poradnictwo psychospołeczne, poradnictwo prawne i rodzinne oraz pomoc w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi).

 

W ramach projektu przewiduje się realizację instrumentów aktywizacji społecznej oraz instrumentów aktywizacji zawodowej poprzez realizację:

1) kursów i szkoleń zawodowych kończącymi się uzyskaniem certyfikatów (różny poziom kursów realizowanych przez CIS oraz podmioty zewnętrzne w zależności od wieku wychowanków);

2) wycieczki zawodoznawcze – wizyty u pracodawców w różnych branżach, wizyty w dolnośląskich strefach ekonomicznych;

3) praca zespołowa – kreowanie wspólnych działań np. w formie konkursów zawodowych pomiędzy MOW-ami w danej branży;

4) realizacja mini-projektów uczniowskich – realizacja działań i pracy projektowej

5) programy usamodzielniania – programy realizowane przez wychowawców w Ośrodkach dotyczące zdobywania i pogłębiania przez wychowanków życiowych umiejętności związanych z codziennymi zadaniami takimi jak: obowiązki w gospodarstwie domowym, zarządzanie budżetem, umiejętność poruszania się w banku itp.

6) doradztwo zawodowe, warsztaty w szukaniu zatrudnienia, założenie własnej działalności gospodarczej

7) wsparcie rodzin wychowanków – realizowane on-line.

 

 

 

 

Sześciu wychowanków Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Iwinch ukończyło kurs umiejętności zawodowych w zakresie "Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych w ramach kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych". Kurs prowadzony przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy. 

 

 

 

Kolejnych 6 wychowanków uzyskało uprawnienia do wykonywania zawodu i nabyli umiejętnosci "Wykonywania robót okładzinowych w ramach kwalifikacji B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych. 

 

 

 

"Projekt Nowa Perspektywa Lepszy Start" gwarantował również udział w wycieczkach.

 

Wycieczko do ZOO we Wrocławiu.

 

Wycieczka do banku PKO we Wrocławiu.

 

Wycieczka do Aqapolis oraz muzeum poczty polskiej we Wrocławiu

 

 

Organizowano również zajęcia o harakterze terapeutycznym. 


 

 

Odbywały się również zajęcia podnoszące umiejętności artystyczne naszych wychowanków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ