Koncepcja Pracy Zespołu Resocjalizacyjnego

Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3/2016 z dnia 15.02.2016 roku

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI

 

Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach

 

2016 – 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Charakterystyka Zespołu Resocjalizacyjnego w Iwinach

1. Położenie placówki

2. Baza placówki

3. Kadra

 

II. Misja Placówki

1. Realizacja misji placówki

 

III. Wizja Placówki

 

IV. Plan działań Zespołu Resocjalizacyjnego w Iwinach

 

I. CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU RESOCJALIZACYJNEGO W IWINACH

 

W skład Zespołu Resocjalizacyjnego w Iwinach wchodzi

- Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Iwinach

- Powiatowe Gimnazjum Specjalne nr 1 w Iwinach

 

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Iwinach jest całodobową i całoroczną placówką pełniącą funkcje resocjalizacyjno-wychowawcze, terapeutyczne i edukacyjne, przeznaczoną dla chłopców od trzynastego do osiemnastego roku życia, którzy zostali do niej skierowani na mocy Postanowień Sądów Rodzinnych. Działalność ośrodka ukierunkowana jest na przygotowanie młodzieży do samodzielnego, aktywnego i zgodnego z obowiązującymi normami życia w społeczeństwie. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Iwinach funkcjonują trzy grupy wychowawcze, w każdej z nich opiekę nad nieletnimi sprawuje rotacyjnie trzech wychowawców. W realizowanych działaniach wychowawczo-resocjalizacyjnych opiekunowie grup ściśle współpracują z pedagogiem, psychologiem oraz terapeutą uzależnień.

Wychowankowie Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Iwinach realizują obowiązek szkolny w Powiatowym Gimnazjum Specjalnym nr 1 w Iwinach, w klasie I, II i III. W procesie nauczania uwzględnia się specyficzne trudności edukacyjne wychowanków.

 

1. Położenie placówki

 

Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach znajduje się w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, Gminie Warta Bolesławiecka. Niewielka odległość od miasta Bolesławiec umożliwia wychowankom uczestnictwo w życiu kulturalnym lokalnej społeczności, a także angażowanie się w organizowane na terenie powiatu i gminy przedsięwzięcia. Ponadto młodzież chętnie korzysta z pobliskich kompleksów sportowych: basenów, stadionów, a także rozwija swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w zajęciach, rajdach, wędrówkach pieszych organizowanych przez Stowarzyszenia działające na terenie Bolesławca oraz w treningach rugby w bolesławieckim klubie HUSAR, treningach piłki nożnej w klubie GKS IWINY,

Położenie Iwin na Pogórzu Kaczawskim w pobliżu Szlaku Wygasłych Wulkanów sprawia, że podopieczni Ośrodka korzystają z szerokiego wachlarza zajęć rekreacyjnych, w tym fotograficznych, survivalowych, turystycznych, poznają dzięki temu historię regionalnych zabytków oraz uroki otaczającej przyrody.

 

2. Baza Placówki

Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach mieści się w dwóch, połączonych ze sobą dwukondygnacyjnych budynkach. Dzięki wsparciu władz powiatu bolesławieckiego do budynku „internatu” dobudowano w 2011 roku skrzydło z przeznaczaniem na szkołę dla wychowanków placówki. Obecnie budynek jest w pełni wykorzystany dla jego działalności statutowej.

 

Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- w części użytkowej piwnicy znajdują się: zaplecze magazynowe, kotłownia, siłownia, kantorek sportowy, sala bilardowa, pracownia plastyczna, pomieszczenia gospodarcze, pralnia i suszarnia.

 

- na parterze znajduje się: kuchnia i jadalnia, gabinet dyrektora, dwa pokoje sypialne grupy III gabinet psychologiczno-pedagogiczny, sekretariat, księgowość, kuchenka dla wychowanków, sala do terapii, łazienka i WC

 

- na I piętrze znajdują się: odpowiednio wyposażone klasy Gimnazjum, w tym pracownia komputerowa, toaleta dla uczniów, pokój nauczycielski, gabinet zastępcy dyrektora, siedem pokoi sypialnych, świetlica, kuchenka dla wychowanków

 

- na zewnątrz budynku znajdują się: parking, tereny zielone, boisko do gry w siatkówkę oraz przestrzeń rekreacyjna z miejscem na ognisko. Do dyspozycji wychowanków jest także zaplecze gminne tj. boisko go gry w piłkę nożną, orlik oraz sala sportowa przy Gminnym Gimnazjum w Iwinach

 

- placówka posiada na swój własny użytek samochód bus – 9 osobowy

- teren Zespołu objęty jest monitoringiem.

 

Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach posiada warunki socjalno-bytowe w pełni umożliwiające działalność statutową, ponadto na terenie placówki podejmowane są prace remontowo-modernizacyjne mające na celu utrzymania obecnych i podniesienie standardów i estetyki.

 

3. Kadra Placówki

Obecnie w Zespole Resocjalizacyjnym w Iwinach na różnych stanowiskach pracuje odpowiednio wykwalifikowanych 37 osób.

 

a) Gimnazjum i MOW

 

- Dyrektor Zespołu – 1 osoba

- Zastępca dyrektora – 1 osoba

- Nauczyciele – 11 osób, co stanowi 5,61 etatu

- Wychowawcy – 9 osób

- Psycholog – 1 osoba

- Pedagog – 2 osoby

- Terapeuta uzależnień – 1 osoba

 

b) Obsługa i administracja – 11 osób

 

II. MISJA PLACÓWKI

 

Misją placówki jest umożliwienie powrotu do społeczeństwa młodzieży wykazującej przejawy niedostosowania społecznego i demoralizacji poprzez:

 

 • zapewnienie szeroko pojętych form wsparcia i opieki;
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju;
 • rozbudzanie aspiracji i kreatywności;
 • zmianę hierarchii wartości;
 • nabycie umiejętności i wiedzy umożliwiających radzenie sobie w trudnych
  i kryzysowych sytuacjach życiowych;
 • kształtowania postaw prospołecznych;
 • znajomości norm współżycia w społeczeństwie, zasad obowiązujących
  w społecznościach demokratycznych, poszanowania praw człowieka;
 • rozwinięcie świadomości i dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne;
 • możliwość realizowania własnych zainteresowań;
 • umożliwienie ukończenia kształcenia na adekwatnym dla każdej osoby poziomie,
  a także przygotowanie do kontynuowania nauki.

Realizacja Misji Placówki

 

Założenia Misji Zespołu realizowane są poprzez planowane formy i metody pracy, ze szczególnym uwzględnieniem i naciskiem na:

 

 • Kształtowanie moralnej postawy wychowanków;
 • Budowanie adekwatnego poczucie własnej wartości;
 • Budowanie poczucia sprawstwa i brania odpowiedzialności za własne działania;
 • Wpajanie postaw i zachowań prospołecznych,
 • Podnoszenie kompetencji społecznych;
 • Podnoszenie kultury osobistej;
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec narodowych dóbr kulturowych i historii;
 • Kształtowanie poczucia piękna i estetyki;
 • Promocję zdrowego  i aktywnego stylu życia;
 • Możliwość realizacji podejmowanych przez młodzież inicjatyw;

 

Obrane cele w pracy z młodzieżą realizowane są dzięki:

 • Kierowaniu się w pracy wychowawczej dobrem dziecka;
 • Zwróceniu uwagi na indywidualne potrzeby i predyspozycje wychowanka;
 • Niwelowaniu braków i deficytów utrudniających harmonijny rozwój;
 • Wielospecjalistycznej diagnozie;
 • Realizacji programów wychowawczych oraz profilaktycznych;
 • Ścisłej pracy kadry wychowawczej i specjalistów;
 • Współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami mającymi na uwadze dobro naszych wychowanków;
 • Pracy z rodziną i bliskimi celem poprawy relacji wewnątrzrodzinnych;
 • Udzielaniu wsparcia w procesie usamodzielnienia;
 • Organizacji zajęć pozalekcyjnych odpowiadającym potrzebom i zainteresowaniom młodzieży;
 • Angażowaniu wychowanków do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego.

III. WIZJA PLACÓWKI

 

Dokładamy wszelkich starań by nasza placówka była instytucją nowoczesną
i podążającą z duchem czasu. Naszym celem jest realizacja opracowanych działań, które dostarczą młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnej do odpowiedniego funkcjonowania w społeczeństwie oraz podejmowania nauki na kolejnych jej etapach. Zarówno w działalności wychowawczej jak i edukacyjnej stosujemy nowoczesne i aktywizujące formy pracy ukierunkowane na wszechstronny rozwój wychowanków.

Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności związanej z realizacją wymagań formalnych,
a także oczekiwań ze strony młodzieży oraz ich bliskich jako placówka dążyć będziemy do:

 

 • Ciągłego rozwoju i samodoskonalenia;
 • Wychodzenia naprzeciw aktualnym problemom społecznym;
 • Udoskonalania programów profilaktycznych;
 • Poszerzania oferty zajęć adekwatnie do zapotrzebowania;
 • Poszerzania oferty zajęć poza placówką;
 • Podnoszenia standardu wyposażenia i zachowania na już istniejącym wysokim poziomie warunków socjalno-bytowych.

 

Dążymy i dążyć będziemy do tego by młodzież opuszczająca naszą placówkę w swojej dorosłej przyszłości była:

 

 • Zdrowa i wolna od nałogów;
 • Dojrzała emocjonalnie;
 • Tolerancyjna i empatyczna;
 • Pracująca i szanująca pracę;
 • Potrafiąca współpracować;
 • Dążąca do rozwijania swojej wiedzy i pasji;
 • Kompetentna;
 • Aktywna;
 • Posiadająca hobby;
 • Samokrytyczna;
 • Korzystająca z tworów kultury;
 • A przede wszystkim szczęśliwa.

 

 

 

IV. PLAN DZIAŁAŃ

 

OBSZAR

WSKAŹNIKI

SPOSOBY REALIZACJI

 

Organizacja pracy Zespołu Resocjalizacyjnego

 Zarządzanie

1. Kadrę zarządzającą Zespołem Resocjalizacyjnym w Iwinach stanowią: dyrektor i wicedyrektor

2. Za kierowanie oraz administrowanie całym Zespołem Resocjalizacyjnym w Iwinach odpowiedzialny jest dyrektor.

3. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio wszyscy pracownicy placówki.

4. Dyrektor zgodnie z aktualnymi przepisami prawa koordynuje pracę kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji
i obsługi, współpracę z instytucjami zewnętrznymi, rodzicami
i opiekunami prawnymi wychowanków.

5. Za prawidłowe funkcjonowanie gimnazjum, koordynowanie pracy nauczycieli odpowiada wicedyrektor. Wspiera on także
i usprawnia komunikację między pracownikami szkoły, a kadrą wychowawczą.

6. Dyrektor prowadzi racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi i  poszukuje dodatkowych źródeł finansowania.

7. Zarówno Dyrektor jak i jego zastępca wspierają i dbają
o odpowiednią atmosferę w Zespole, sprzyjającą efektywnemu wykonywaniu powierzonych kadrze obowiązków, a także umożliwiają pracownikom realizację preferowanych form doskonalenia i dokształcania.

8. Kadra kierownicza podejmuje działania mające na celu zapewnienie higieny i bezpieczeństwa pracy, zdrowia wychowanków jak i wszystkich pracowników Zespołu.

9. Dyrektor organizuje cykliczne spotkania superwizyjne dla wychowawców MOW w celu zapewnienia im dobrostanu zdrowia psychicznego.

 

Kadra pedagogiczna

1. Placówka zapewnia wyspecjalizowaną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

2. Kadra pedagogiczna sukcesywnie podejmuje działania zmierzające do aktualizowania i poszerzania wiedzy niezbędnej
w pracy zawodowej.

3. Placówka stwarza warunki do rozwoju zawodowego kadry,
a także wspiera ją w podnoszeniu kwalifikacji poprzez:

- organizowanie szkoleń wewnętrznych,

- umożliwienie korzystania ze szkoleń zewnętrznych,

- pomoc i wsparcie w uzyskaniu kolejnych stopni awansu zawodowego,

- umożliwienie i wsparcie w realizowaniu podjętych form doskonalenia zawodowego,

- umożliwienie uczestnictwa w konferencjach naukowych, prelekcjach, wykładach i warsztatach.

 

Podnoszenie jakości pracy Zespołu

1. Działania placówki są planowane i podejmowane w oparciu
o pracę zespołową nauczycieli i wychowawców.

2. W placówce działają zespoły zadaniowe i przedmiotowe.

3. W Zespole prowadzone jest ewaluacja wewnętrzna określonych obszarów.

4. Wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem
i służy poprawie jakości pracy placówki.

5. W Zespole na bieżąco aktualizowane i monitorowane jest prawo wewnątrzszkolne pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym.

 

Baza placówki

1. W placówce podejmowane są działania zmierzające do utrzymania budynku Zespołu w odpowiednim stanie technicznym, zapewniając osobom w nim przebywającym bezpieczne
i higieniczne warunki pracy.

2. Systematycznie podejmowane są działania mające na celu dbałość o estetykę obiektu i jego otoczenie.

3. Placówka dąży do:

- wyposażania świetlic, pokoi, klas lekcyjnych, gabinetów zgodnie
z potrzebami,

- wzbogacania bazy dydaktycznej,

- systematycznego powiększania księgozbioru biblioteki,

- przystosowania i wyremontowania dodatkowych pomieszczeń,

- zagospodarowania terenu posesji n boisko wielofunkcyjne,

- wybudowania sali gimnastycznej.

 

Promocja placówki

1. Bieżące podtrzymywanie i poszerzanie współpracy z instytucjami organizacjami i stowarzyszeniami, jako niezbędnej w podnoszeniu atrakcyjności oferty wychowawczej placówki.

2. Czynne włączanie się placówki w lokalne inicjatywy
o charakterze kulturalnym, sportowym i charytatywnym, ekologicznym.

3. Rozwijanie strony internetowej placówki.

4. Upowszechnianie informacji o działalności placówki i prezentowanie jej pozytywnego wizerunku w lokalnych mediach.

 

Edukacja

Organizacja i przebieg procesu kształcenia

1. Wychowankowie realizują obowiązek szkolny w Powiatowym Gimnazjum w Iwinach, które realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe i zajęcia umożliwiające wyrównywanie braków edukacyjnych.

2. Celem szkoły i prowadzonych w niej zajęć jest kształcenie sprzyjające wyrównywaniu braków i szans edukacyjnych uczniów, motywowanie do samodzielnego i kreatywnego myślenia, a także rozbudzanie aspiracji, możliwości i talentów.

3. Planowane i realizowane zajęcia edukacyjne uwzględniają indywidualne potrzeby uczniów.

4. W nauczaniu stosowane są różnorodne metody pracy, które dostosowane są do możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.

5. Uczniowie objęci są pomocą w uczeniu się w ramach zajęć nauki własne, na bieżąco wdrażani są do samodzielnej pracy i utrwalania nawyków systematycznego realizowania obowiązku szkolnego.

5. W szkole prowadzona jest analiza wyników egzaminów gimnazjalnych i realizacja wniosków z niej wynikających.

6. W szkole tworzone są programy naprawcze umożliwiające poprawę efektywności kształcenia.

7. Kadra nauczycielska dokonuje:

- doboru i modyfikacji programów nauczania,

- realizowania autorskich programów i innowacji pedagogicznych,

- ewaluacji przedmiotowego systemu oceniania,

- przygotowania do egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych.

 

Zapewnienie równych szans edukacyjnych

Placówka zapewnia:

- możliwość tworzenia autorskich programów profilaktycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, wychowawczych itp.

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i zainteresowaniami uczniów

- organizację zespołów dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających zaległości i trudności w opanowaniu programu nauczania

- pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej (preorientacja zawodowa)

- organizację zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Opieka i wychowanie

Działalność opiekuńczo-wychowawcza

1. W Zespole realizuje się zadania zawarte w programie wychowawczym i programie profilaktyki.

2. Nadrzędnym celem pracy jest zapewnienie wszystkim wychowankom równych szans w procesie wychowawczym.

3. W placówce prowadzone są zajęcia umożliwiające wychowankom rozwój zainteresowań i talentów.

4.  W placówce wdrażane są programy wychowawcze
z uwzględnieniem indywidualnych wymagań wychowanków.

5. W pracy wychowawczej grup szczególną uwagę zwraca się na realizowanie zadań ukierunkowanych na:

- zapewnienie wychowankom bezpiecznego pobytu w ośrodku,

- przestrzeganie regulaminu przez wychowanków,

- utrwalanie właściwego poziomu higieny osobistej oraz dbania
o mienie placówki,

- kształtowanie kompetencji społecznych,

- przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu,

- przygotowanie wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w środowisku,

- współpraca z domem rodzinnym,

- kontakt i współpraca z instytucjami.

6. W ramach pracy zespołu specjalistów, w tym psychologa, pedagogów i terapeuty uzależnień prowadzone są działania ukierunkowane na:

- diagnozę psychologiczną i pedagogiczną wychowanka,

- pracę korekcyjno-wyrównawczą,

- pracę terapeutyczną,

- koordynowanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- współpraca z wychowawcami grup, nauczycielami przy rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych
i opracowywaniu ipe-t,

- przygotowanie wychowanków do wyboru dalszej drogi kształcenia oraz samodzielności i odpowiedzialności życiowej.

Klimat i atmosfera w placówce

1. Budowanie klimatu zaufania, akceptacji każdego wychowanka, otwartości, tolerancji, życzliwości i poczucia bezpieczeństwa poprzez adekwatne, ujednolicone oddziaływania wychowawcze oraz udzielanie wychowankom pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych.

2. Kreowanie prawidłowych kontaktów między wychowankami
z uwzględnieniem prawa każdego człowieka do szacunku
i tolerancji.

3. Kreowanie prawidłowych relacji między wychowankami, a kadrą placówki z poszanowaniem wzajemnych praw i obowiązków.

4. Budowanie pozytywnego wizerunku nowych wychowanków – stworzenie systemu pomocy w adaptacji do nowej sytuacji życiowej, tworzenie dobrego klimatu, atmosfery życzliwości
i zminimalizowanie negatywnych skutków przybycia do placówki.

5. Podejmowanie działań integrujących zespół wychowawczy
w celu pełnej realizacji zadań placówki z uwzględnieniem postaw partnerstwa, życzliwości i zaufania.

6. Dbałość o pozytywną i twórczą współpracę dyrektora
z wszystkimi podmiotami społeczności placówki.

7. Podnoszenie poziomu zaangażowania rodziców wychowanków
w życie placówki.

8. Budowanie atmosfery poczucia bezpieczeństwa, akceptacji
i przynależności, usprawniającej komunikację i współpracę.

Samorządność wychowanków

Realizowanie idei samorządności

1. Funkcjonowanie samorządu wychowanków wybieranego
w demokratycznych wyborach, służącego reprezentowaniu interesów ogółu społeczności placówki, a w szczególności:

- szerzenie i kształtowanie demokratycznych postaw funkcjonowania społecznego,

- rozwijanie współzawodnictwa oraz wzmacnianie więzi między wychowankami,

- Prowadzenie mediacji w sytuacjach trudnych,

- podejmowanie i realizowanie inicjatyw mających na celu wzbogacanie kulturalnego życia placówki,

- współpraca ze wszystkimi podmiotami społeczności placówki,

- działanie na rzecz społeczności placówki poprzez realizację uchwalonych celów i zadań,

- reprezentowanie i dbanie o dobre imię Zespołu Resocjalizacyjnego poprzez uczestnictwo w lokalnych przedsięwzięciach