Żyję aktywnie

                                               

ŻYJĘ AKTYWNIE

 

               

 

           

 

PROGRAM  PROFILAKTYCZNY

 

 

 

 

                                     

 

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

 

 

 

                                              

 

 

 

Opracował: Dariusz Bodziony

                                                                                           

 

 

Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach

 

 Wprowadzenie

Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach obecnie obejmuje PMOS, PMOW i Powiatowe Gimnazjum Specjalne. W obecnym roku szkolnym 2011/2012 do klasy I gimnazjum (PMOW) została przyjęta młodzież niedostosowana społecznie wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Realizuje ona naukę w Powiatowym Gimnazjum Specjalnym w Iwinach w budynku internatu. Do klasy II i III gimnazjum przyjmowana jest młodzież, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychologiczno-edukacyjnej. Wychowankowie PMOS realizują naukę w gimnazjum publicznym w Iwinach w klasach specjalnie dla nich utworzonych.

Organem prowadzącym ośrodek jest Starostwo Powiatowe w Bolesławcu Śląskim.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Dolnośląski Kurator we Wrocławiu.

Młodzież przebywa w placówce zazwyczaj od kilku miesięcy do 3 lat. Jest w niej objęta opieką pedagogiczną i psychologiczną. Ma możliwość skończenia szkoły na poziomie gimnazjalnym.

W placówce funkcjonują trzy grupy wychowawcze oraz trzy klasy na poziomie szkoły gimnazjalnej. Dwie grupy chłopców i jedna dziewcząt. Do placówki przyjmowani są  nieletni na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego oraz w niektórych przypadkach na prośbę rodziców(obecnie klasy II i III gimnazjum). Kierowaniem zajmuje się Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

W Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Iwinach przebywa 36 wychowanków w wieku 13-18 lat z obszaru całej Polski. Ich środowisko rodzinne cechuje zwykle patologia społeczna (alkoholizm, przestępczość, narkomania, ubóstwo materialne i kulturowe, przemoc, niewydolność wychowawcza). Należy jednak podkreślić, iż sprawdza się tendencja znaczącego zróżnicowania zarówno statusu materialnego rodzin wychowanków jak i stopnia występujących w nich patologii. Bezpośrednie przyczyny zastosowania  przez sąd środka wychowawczego w postaci umieszczenia w placówce resocjalizacyjnej to najczęściej: brak realizacji obowiązku szkolnego, spożywanie alkoholu i innych środków uzależniających, dokonywanie drobnych przestępstw (głównie kradzieży), ucieczki z domu, przynależność do subkultur, prostytucja, agresja i autoagresja, lekceważenie powszechnie akceptowanych norm zachowań. Badania psychologiczne i pedagogiczne wskazują na niski poziom dojrzałości emocjonalnej oraz niższe niż przeciętne możliwości intelektualne podopiecznych ośrodka.

Profilaktyka jest niemożliwa bez przyjęcia określonego kierunku moralnego, dlatego podstawą wszelkich działań w tym zakresie jest budzenie wrażliwości moralnej młodzieży poprzez pokazywanie atrakcyjności dobra i jednoznaczne nazywanie zła, rozwijanie ich zdolności, samoświadomości do krytycznej oceny zachowań własnych i innych ludzi, kształtowanie umiejętności samodzielnego wydawania sądów moralnych w wymiarze indywidualnym i społecznym.

Dlaczego wybrałem program o charakterze sportowym?

          Sport jest doskonałym środkiem dla rozwoju i podtrzymania pełni sił fizycznych i ogólnej sprawności.

Z punktu widzenia ogólno-wychowawczego sport (zabawy, gry ruchowe)  odgrywa przede wszystkim rolę bodźca fizycznego, oddziałującego na fizyczną stronę osobowości człowieka, co powoduje, iż jest jednym z najbardziej uniwersalnych środków wychowania fizycznego. Równocześnie daje możliwość oddziaływania na psychiczną i umysłową stronę osobowości uczestnika oraz sprzyja nerwowemu odprężeniu i czynnemu wypoczynkowi.

W toku aktywności ruchowej podnosi się wydolność wielu układów i narządów, zwłaszcza układu ruchowego i mięśniowego, krążenia, oddychania, przemiany materii itp., a także rozwijają się wszystkie cechy motoryki : siła, szybkość, zręczność, wytrzymałość oraz umiejętności ruchowe, mające zastosowanie w toku codziennej działalności człowieka.

Zabawom i grom ruchowym towarzyszy zwykle duże zaangażowanie uczuciowe i przeżywanie emocji, co zbliża je do sportu. Emocje te nie przebiegają jednak w takim napięciu, jakie występują zazwyczaj w sporcie. Są one za to zabarwione uczuciem nieskrępowanej radości i zadowolenia, co sprzyja wypoczynkowi i odprężeniu, a zarazem skupieniu uwagi i zainteresowania.

Aktywność ruchowa rozwija także pamięć i twórczą wyobraźnie dzieci, doskonalą i podnoszą ich znaczenie, wszechstronnie wpływają na rozwój ich woli, ponieważ są związane z czynnymi przejawami osobowości dziecka. W końcu aktywność ruchowa wywiera dobroczynny wpływ na rozwój  charakteru dzieci i takie jego cechy, jak: samodzielność, śmiałość, pomysłowość, panowanie nad sobą, dokładność i zdyscyplinowanie.

Sport odgrywa duże znaczenie w procesie moralnego wychowania, ponieważ najczęściej ma społeczny charakter. Przyzwyczaja dzieci do działalności w zespole, do pojmowania swoich obowiązków, rozwija ducha koleżeństwa i społecznej solidarności, wychowuje w poczuciu sprawiedliwości i nietolerancji wobec naruszania prawideł życia społecznego, uczy uczciwości, kształtuje umiejętność i chęć podporządkowania swoich życzeń woli zespołu i działania na jego korzyść.

Poza zajęciami sportowymi w programie uwzględniono zajęcia o charakterze edukacji prozdrowotnej, mające na celu utrwalenie u wychowanków właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i zdrowotnych.

W programie uczestniczą wszyscy uczniowie klasy I gimnazjum.

Głównym celem programu jest zmiana w sferze hierarchii wartości wychowanków, podniesienie poziomu ich dojrzałości społecznej, emocjonalnej i moralnej.

Z celu głównego wynikają następujące cele szczegółowe:

- rozwinięcie i utrwalenie zainteresowań sportowych,

- poszerzenie zakresu wiedzy w zakresie profilaktyki prozdrowotnej,

- kontrolowanie własnych negatywnych zachowań i emocji w stosunku do siebie i innych,

- kształtowanie umiejętności rozładowywania negatywnych emocji poprzez twórcze działanie,

- kształtowanie wrażliwości na przejawy cierpienia fizycznego i psychicznego,

- kształtowanie postawy sprzyjającej umiejętności pracy w zespole,

- rozwinięcie i utrwalenie zasad fair play,

- budowanie właściwych relacji w grupie.

Cele szczegółowe posłużyły do skonstruowania scenariuszy zajęć, których tematyka przedstawia się następująco:

 1. Spotkanie organizacyjne. Gra w piłkę siatkową.
 2. Turystyka i sport. Gra w piłkę koszykową.
 3. Za mało chodzimy. Mecz piłki nożnej.
 4. Biegać czy nie biegać. Gra w dwa ognie.
 5. Higiena na co dzień. Spacer do lasu .
 6. Jak i kiedy ćwiczyć. Gra w tenisa stołowego.
 7. Zasady hartowania organizmu. Zabawa w ,,chowanego’’.
 8. Wpływ zmęczenia na samopoczucie. Strzelanie z wiatrówki do celu.
 9. Nieprawidłowy tryb życia. Jazda na rolkach.
 10.  Nieprawidłowe odżywianie. Gra w kręgle.
 11.  Otyłość wróg zdrowia i urody. Gra w babinktona.
 12.  Nikotyna i alkohol. Zabawa w ,,chowanego’’.
 13.  Skutki przyjmowania środków odurzających. Skakanie przez skakankę.
 14.  Znaczenie snu. Zawody w wykonywaniu przysiadów.
 15.  Stres i frustracja. Gra w cymbergaja.
 16.  Agresja trucizna dla organizmu. Gra w piłkarzyki stołowe.
 17.  Ćwiczenia ogólnorozwojowe na siłowni – mity i fakty. Zajęcia na siłowni.
 18.  Sterydy. Gra w bilard.
 19.  Zajęcia podsumowujące.

Zajęcia sportowe  będą prowadzone wg. załączonego harmonogramu. Obejmują 39 godzin.

Czas trwania programu: 01092011-19102011.

Ilość zajęć: 19 spotkań po 2 godziny każde.

Częstotliwość spotkań: 3x w tygodniu.

Liczba osób w grupie: 8 osób.

Miejsce prowadzenia zajęć: w placówce (świetlica, korytarz, pomieszczenie siłowni), teren przed ośrodkiem ( boisko do kosza, boisko do piłki siatkowej, droga dojazdowa do ośrodka, boisko gminne).

Po wdrożeniu programu uczestnicy potrafią:

- spędzać czas wolny od nauki w sposób aktywny,

- podać przykłady zdrowego trybu życia,

- zastąpić agresję konstruktywnymi formami działań,

- budować właściwe relacje w grupie.

Praca z grupą zaplanowana jest w trzech etapach:

Etap I POWSTANIE GRUPY– zapoznanie z programem, jego celami, powstanie reguł grupowych, budowanie klimatu zajęć.

Etap II ZAJĘCIA WŁAŚCIWE – realizacja celów poprzez wdrażanie scenariuszy zajęć,

Etap III ZAKOŃCZENIE CYKLU ZAJĘĆ – podsumowanie nabytych umiejętności, zdobytej wiedzy; zebranie informacji zwrotnych o przydatności zajęć.

Techniki wykorzystane w programie: burza mózgów, ćwiczenia grupowe i indywidualne, techniki relaksacyjne, wykład, dyskusja, niedokończone zdania, wizualizacja, psychodrama, zajęcia ruchowe.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA WYCHOWANKÓW

 

 1. Spotkanie organizacyjne. Gra w piłkę siatkową.
 2. Turystyka i sport. Gra w piłkę koszykową.
 3. Za mało chodzimy. Mecz piłki nożnej.
 4. Biegać czy nie biegać. Gra w dwa ognie.
 5. Higiena na co dzień. Spacer do lasu.
 6. Jak i kiedy ćwiczyć. Gra w tenisa stołowego.
 7. Zasady hartowania organizmu. Zabawa w ,,chowanego’’.
 8. Wpływ zmęczenia na samopoczucie. Strzelanie z wiatrówki do celu.
 9. Nieprawidłowy tryb życia. Jazda na rolkach.
 10.  Nieprawidłowe odżywianie. Gra w kręgle.
 11.  Otyłość wróg zdrowia i urody. Gra w babinktona.
 12.  Nikotyna i alkohol. Zabawa w ,,chowanego’’.
 13.  Skutki przyjmowania środków odurzających. Skakanie przez skakankę.
 14.  Znaczenie snu. Zawody w wykonywaniu przysiadów.

     15 Stres i frustracja. Gra w cymbergaja.

16. Agresja trucizna dla organizmu. Gra w piłkarzyki stołowe.

17. Ćwiczenia ogólnorozwojowe na siłowni – mity i fakty. Zajęcia na siłowni.

     18.Sterydy. Gra w bilard.

19.Zajęcia podsumowujące.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

 

Lp.

TEMAT ZAJĘĆ

 

DATA

1

Spotkanie organizacyjne. Gra w piłkę siatkową.

 

010911

2

Turystyka i sport. Gra w piłkę koszykową.

 

030911

3

Za mało chodzimy. Mecz piłki nożnej.

 

070911

4

Biegać czy nie biegać. Gra w dwa ognie.

 

080911

5

Higiena na co dzień. Spacer do lasu.

 

090911

6

Jak i kiedy ćwiczyć. Gra w tenisa stołowego.

 

140911

7

Zasady hartowania organizmu. Zabawa w ,,chowanego’’.

 

150911

8

Wpływ zmęczenia na samopoczucie. Strzelanie z wiatrówki do celu.

 

170911

9

Nieprawidłowy tryb życia. Jazda na rolkach.

 

210911

10

Nieprawidłowe odżywianie. Gra w kręgle.

 

220911

11

Otyłość wróg zdrowia i urody. Gra w babinktona.

 

280911

12

Nikotyna i alkohol. Zabawa w ,,chowanego’’.

 

290911

13

Skutki przyjmowania środków odurzających. Skakanie przez skakankę.

 

051011

14

Znaczenie snu. Zawody w wykonywaniu przysiadów.

 

061011

15

Stres i frustracja. Gra w cymbergaja.

 

071011

16

Agresja trucizna dla organizmu. Gra w piłkarzyki stołowe.

 

121011

17

Ćwiczenia ogólnorozwojowe na siłowni – mity i fakty. Zajęcia na siłowni.

 

131011

18

Sterydy. Gra w bilard.

 

151011

19

Zajęcia podsumowujące.

 

191011

 

ANKIETA EWALUACYJNA

 

 Proszę o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona całkowicie anonimowa i ma służyć do prowadzonych przeze mnie badań na terenie ośrodka. Proszę o udzielanie szczerych odpowiedzi

1.Czy po odbytych zajęciach częściej wybierasz aktywną formę spędzania czasu wolnego?

 a) tak

 b) nie

 c) nie wiem

2.Czy poszerzyłeś wiadomości w zakresie zachowań prozdrowotnych?

 a) tak   

 b) nie

 c) nie wiem

3.Czy potrafisz zastąpić agresję konstruktywnymi formami działań?

  a) tak

  b) nie

  c) nie wiem

4.Wspólne spędzanie czasu wolnego od nauki pozwoliło mi na :

  a)lepsze poznanie innych osób

  b)zintegrować się z grupą

  c)nic nie zmieniło

7. Czy znasz skutki uboczne zażywania środków odurzających?

  a) tak

  b) nie

  c) nie wiem

8. Czy jesteś  w stanie świadomie z nich zrezygnować?

   a) tak

   b) nie

   c) nie wiem

9.Czy potrafisz spędzać czas wolny w sposób społecznie akceptowany?

a) tak

b) nie

c) nie wiem

Podaj przykład……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

10. Czy zajęcia zmieniły coś w Twoim zachowaniu i sposobie myślenia?

 a) tak

 b) nie

 c) nie wiem

Jeżeli tak to napisz co?......................................................................................

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

Sprawozdanie z realizacji programu ,,Żyję aktywnie’’..

Program ,,Żyję aktywnie’’ został zrealizowany w Zespole Resocjalizacyjnym w Iwinach w terminie 010911 – 191011.

Zajęcia prowadzone były wg. załączonego harmonogramu.

Obejmowały 19 spotkań po dwie godziny każde.

W programie uczestniczyło 8 osób.

Miejsce prowadzonych zajęć obejmowało: w placówce (świetlice, korytarz, pomieszczenie siłowni), teren przed ośrodkiem ( boisko do kosza, boisko do piłki siatkowej, drogę dojazdową do ośrodka, boisko gminne).

Praca z grupą obejmowała trzy etapy:

Etap I POWSTANIE GRUPY–  wychowankowie zostali zapoznani z programem, jego celami, powstanie reguł grupowych, budowanie klimatu zajęć.

Etap II ZAJĘCIA WŁAŚCIWE – realizacja celów poprzez wdrażanie scenariuszy zajęć,

Etap III ZAKOŃCZENIE CYKLU ZAJĘĆ – podsumowanie nabytych umiejętności, zdobytej wiedzy; zebranie informacji zwrotnych o przydatności zajęć.

         Podczas zajęć panowała życzliwa atmosfera. Wychowankowie przejawiali dużą aktywność.

Techniki wykorzystane w programie: burza mózgów, ćwiczenia grupowe i indywidualne, techniki relaksacyjne, wykład, dyskusja, niedokończone zdania, wizualizacja, psychodrama, zajęcia ruchowe.

Po wdrożeniu programu uczestnicy potrafią:

- spędzać czas wolny od nauki w sposób aktywny,

- podać przykłady zdrowego trybu życia,

- zastąpić agresję konstruktywnymi formami działań,

- budować właściwe relacje w grupie.

Wnioski:

- w dalszym ciągu należy prowadzić zajęcia mające na celu pogłębienie integracji w grupie,

- doskonalić sposoby radzenia sobie z agresją ponieważ 3 osoby nie były pewne czy we właściwy sposób potrafią zastąpić zachowania agresywne konstruktywnymi formami działań.

 

 Opracował: Dariusz Bodziony