Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Publikacje

Publikacje

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

 

Michał Kozłowski

 

 

 

Data rozpoczęciastażu: 01.09.2015 r.

 

 

Czas trwania stażu: 01.09.2015 r. – 31.05.2018 r.

 

 

 

 

 

 

Wstęp

Informacje o nauczycielu:

• Imię i nazwisko: Michał Kozłowski

• Miejsce pracy: Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach

 Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

 

Kwalifikacje

• Ukończenie studiów: licencjackich- Kolegium Karkonoskie w  Jeleniej Górze o kierunku pedagogika opiekuńcza w zakresie wychowania fizycznego,

 magisterskich – Wychowanie Fizyczne w zakresie specjalności Szkolne Wychowanie Fizyczne

podyplomowych - Kolegium Karkonoskie w  Jeleniej Górze o kierunku pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja poszczególnych punktów rozporządzenia dotyczących awansu zawodowego

 

§ 8 ust.2 pkt1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy placówki.

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dokumentowanie, uwagi

1.

Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczej, terapeutycznej, resocjalizacyjnej i wykorzystanie jej w celu podniesienia pracy placówki.

-uczestnictwo w szkoleniach, kursach w konferencjach.

- ukończenie „ Studium Socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia organizowanym przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „Plus” PTP”,

- wykorzystywanie zdobytych umiejętności oraz nowych rozwiązań merytorycznych w pracy z wychowankami;

Okres trwania stażu

 

 

Styczeń 2017

- świadectwa, zaświadczenia.

2.

Opracowywanie i wdrażanie projektów edukacyjnych wykorzystywanych podczas nauki własnej.

- przeprowadzenie programu wyrównującego braki z języka polskiego w obszarze ortografii i interpunkcji,

- ewaluacja postępów w nauce

 

Wrzesień 2017

 

 

 

Maj 2018

- egzemplarz programu z kompletem konspektów, wyniki ewaluacji.

3.

Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi.

- organizacja spotkań z ciekawymi osobami w celu pokazania akceptowanych społecznie różnych dróg rozwoju zawodowego i społecznego;

Okres stażu

- dokumentacja fotograficzna.

4.

Udział w pracach zespołów zadaniowych.

 

- opracowywanie dokumentów wewnętrznych,

- opracowywanie i uaktualnianie procedur obowiązujących w placówce,

- opracowywanie narzędzi badawczych wykorzystywanych do diagnozy w placówce;

Okres stażu

- opracowane dokumenty, procedury, narzędzia badawcze.

5.

Prowadzenie zajęć mających  a celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia.

- wykonywanie prac remontowych,

- prowadzenie zajęć o charakterze kulinarnym,

- nauka korzystania z użyteczności publicznej oraz zdobycie umiejętności w zakresie przydziału mieszkania, meldowania, pomocy materialnej oraz wypełniania niezbędnych dokumentów i druków,

Okres stażu

- dokumentacja fotograficzna.

6.

Organizacja imprez i uroczystości w placówce.

- organizacja zawodów sportowych,

- organizowanie uroczystości w placówce,

- aktywny udział w przygotowaniach i przeprowadzaniu „Dni profilaktyki”;

Okres stażu

- konspekty, dokumentacja fotograficzna.

7.

Współpraca z klubami sportowymi.

- współpraca z klubami piłkarskimi GKS Iwiny, Znicz Kruszyn, Warta Bolesławiecka.

- współpraca z klubem sportowym Husar w Bolesławcu.

Okres stażu

- poświadczenie dyrektora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

 

 

 

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dokumentowanie, uwagi

1.

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

- korzystanie z zasobów wiedzy w Internecie,

- opracowywanie materiałów do pracy z wychowankami w ramach nauki własnej tj.: scenariuszy zajęć nauki własnej, konspektów, testów, kart pracy,

- opracowywanie planów pracy oraz sprawozdań,

- przygotowywanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań w związku z organizacją imprez w placówce;

Okres stażu

 

- materiały pozyskane z Internetu,

- konspekty, scenariusze zajęć, karty pracy, testy, sprawozdania, plany pracy.

2.

Wykorzystywania na zajęciach urządzeń multimedialnych oraz dostępnych programów edukacyjnych.

- wykorzystanie na zajęciach nauki własnej programów edukacyjnych np.; encyklopedii, słowników, testów, dyktand;

Okres stażu

- poświadczenie dyrektora.

3.

Opracowanie prezentacji multimedialnych.

- samodzielne przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat tolerancji,

- opracowanie referatu na radę pedagogiczną w formie prezentacji multimedialnej;

Okres stażu

- poświadczenie dyrektora.

4.

Prowadzenie strony internetowej placówki.

- zamieszczanie na stronie internetowej placówki bieżących informacji na temat oferty placówki, jej funkcjonowania bieżących ogłoszeń;

Okres stażu

- iwiny.szkolnastrona.pl

5.

Prowadzenie kroniki filmowej placówki.

- systematyczne gromadzenie materiałów fotograficznych oraz filmowych dotyczących życia wychowanków w placówce,

- montaż filmów oraz zamieszczanie ich na stronie placówki;

Okres stażu

- strona internetowa placówki.

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dokumentowanie, uwagi

1.

Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.

- przygotowanie i przeprowadzenie rady pedagogicznej szkoleniowej;

 

Marzec 2018

- poświadczenie dyrektora.

2.

Współpraca z wychowawcami i nauczycielami.

- wspólne opracowywanie scenariuszy, konspektów imprez i uroczystości wynikających z kalendarium placówki,

- współtworzenie regulaminów, programów, narzędzi badawczych;

Okres stażu

- scenariusze, konspekty, plany.

3.

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i wychowawców.

- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i wychowawców.

Okres stażu

- dokumentacja, konspekt zajęć.

 

 

 

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dokumentowanie, uwagi

1.

Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego „Kocham cię życie”.

- przygotowanie materiałów i scenariuszy zajęć niezbędnych do realizacji programu;

 

Wrzesień 2016

Egzemplarz programu z kompletem konspektów, sprawozdanie z realizacji programu.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzanie zakresu działań placówki, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dokumentowanie, uwagi

1.

 

Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy szkoły.

- współpraca z fundacją studencką „Młodzi Młodym”,

- współpraca z apteką Cefarm Śląski

- pozyskiwanie materiałów budowlanych,

Okres stażu

 

- poświadczenia dyrektora.

2.

Organizowanie i przeprowadzanie akcji o charakterze charytatywnym, społecznym i ekologicznym.

- współpraca  z Bolesławieckim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,

- udział w akcjach ekologicznych „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”

- porządkowanie opuszczonych grobów,

- organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego;

Okres stażu.

- poświadczenie dyrektora.

3.

Współpraca ze strukturami samorządowymi.

- organizowanie spotkań z funkcjonariuszami policji w ramach zajęć profilaktycznych,

- organizacja i przeprowadzenie próbnej ewakuacji we współpracy ze strażą pożarną,

- współpraca ze strażą pożarną w ramach działań profilaktycznych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w placówce,

- współpraca z MDK  w Bolesławcu i GOKiS w Kruszynie;

Okres stażu

- dokumentacja fotograficzna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

 

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dokumentowanie, uwagi

1.

Pełnienie funkcji sądowego kuratora społecznego.

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscach zamieszkania,

Okres stażu

- poświadczenie dyrektora.

2.

Pełnienie funkcji opiekuna samorządu szkolnego.

- organizowanie imprez integracyjnych na terenie placówki,

- animowanie i koordynowanie działań wychowanków,

- inspirowanie do podejmowania oddolnych inicjatyw,

- organizowanie różnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego,

Okres stażu

- poświadczenie dyrektora.

3.

Wykonywanie zadań opiekuna usamodzielnienia wychowanków uzyskujących pełnoletniość.

- pomoc przy opracowaniu i sporządzeniu indywidualnego planu usamodzielnienia,

Okres stażu

- poświadczenia dyrektora oraz przykładowy egzemplarz planu usamodzielnienia.

4.

Prowadzenie działań w ramach edukacji prozdrowotnej.

- zaproszenie specjalistów, pielęgniarzy celem uświadomienia zagrożeń wynikających z prowadzenia niewłaściwego trybu życia oraz poznania metod udzielania pierwszej pomocy.

Rok szkolny 2016/2017

- poświadczenie dyrektora.

5.

Wykonywanie zadań opiekuna stażu

- pełnienie roli opiekuna stażu. Zapoznanie praktykanta ze specyfiką pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Dokonanie oceny odbytej praktyki studenckiej.

Okres stażu

- poświadczenie dyrektora.

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

 

 

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dokumentowanie, uwagi

1.

Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

- zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. 

Okres stażu

- opis przypadków.

 

 

 

Iwiny, 14. 09. 2015r.                                                                                                opracował: mgr Michał Kozłowski

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził ……………………………………                   Data …………………….

 

Plan Rozwoju Zawodowego na Nauczyciela Dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

 

Michał Kozłowski

 

 

 

Data rozpoczęciastażu: 01.09.2015 r.

 

 

Czas trwania stażu: 01.09.2015 r. – 31.05.2018 r.

 

 

 

 

 

 

Wstęp

Informacje o...

Kocham Cię "Życie".

Iwiny 2017 roku.

 

 

 

„Kocham cię życie”

Program profilaktyczny dla wychowanków Zespołu Resocjalizacyjnego
 w Iwinach.
 

 

 

 

                                                           Opracował: Michał...