Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Dla rodziców

Dla rodziców

Procedura przyjmowania dzieci i młodzieży 

Nieletni wobec którego sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym kierowany jest przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. ORE nie zajmuje się bezpośrednio kierowaniem nieletnich, wydaje jedynie wskazania do konkretnej placówki w Polsce. Wychowanek może być dowieziony do ośrodka po przesłaniu kompletnych  i aktualnych dokumentów tj;

1) orzeczenie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku;

2) kopię wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego

3) kopię opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno - konsultacyjnego, innej specjalistycznej placówki, biegłego lub biegłych;

4) opis aktu urodzenia nieletniego;

5)posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniego

6) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane.

W momencie przybycia nieletniego do placówki dyrektor przeprowadza rozmowę z nowoprzybyłym wychowankiem informując go o jego prawach, obowiązkach i zasadach obowiązujących w placówce.

Nieletniemu umieszczonemu w ośrodku zapewnia się warunki niezbędne do nauki, wychowania, resocjalizacji i terapii, w tym warunki bezpiecznego pobytu.

Rodzice młodzieży przebywającej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym wnoszą opłatę za posiłki w stołówce ośrodka równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie obecnie 11 złotych dziennie. Jeżeli wychowanek z uzasadnionych powodów nie mógł przebywać w placówce jest zwolniony z opłaty żywieniowej za ten okres. Rachunki odpałatnosci za wyżywienie są przesyłane pocztą na adres domowy każdego miesiąca. 

Prosimy przed dowiezieniem nieletniego o ustalenie terminu doprowadzenia.Poniżej zamieszczamy dokumentację (do druku), z którą należy się zapoznać i podpisaną odesłać na adres placowki.