Zaproszenie do składania ofert dla zamówień nieprzekraczających w złotych równowartości 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2015 poz. 2164) Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach Iwiny 19 59-721Iwiny

Iwiny dnia 20 stycznia 2017 r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

dla zamówień nieprzekraczających w złotych

równowartości 30 000 euro

(art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.

Prawo zamówień publicznych

Dz.U.2015 poz. 2164)

 

Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach

Iwiny 19

59-721Iwiny

 

Zapraszam do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

którego przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego

pn. „Adaptacja i remont pomieszczenia na salę szkoleniową realizowaną w ramach projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” (Nr WND – RPDS – 09.01.01-02-0058/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020.

 

 

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

 

I.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

     Przedmiotem zamówienia jest adaptacja i remont pomieszczenia na salę szkoleniową do realizacji zadania z zakresu Dolnośląskiego Programu Usamodzielnienia – Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego (prowadzenie własnego gospodarstwa domowego)

 

Kod CPV:

CPV -45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy:

- zerwanie starych płytek podłogowych

- wyrównanie podłoża pod płytki

- położenie nowych płytek podłogowych

- przygotowanie podłoża i położenie płytek na ściany

- malowanie ścian i sufitu

- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,

- inne niezbędne roboty towarzyszące.

 

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera następujące dokumenty:

1)   Przedmiar robót

 1. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na okres 60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego robót.
 2. Strony ustalają, że okres rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi 60 miesięcy, liczone od dnia odbioru końcowego robót. 
 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się
  z zakresem i warunkami wykonania robót.
 4. Wykonawcę obowiązują przepisy następujących ustaw:

- Prawa budowlanego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290),

- O wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 883),

- O odpadach (j.t. Dz.U. z 2013 poz.21 ze zm.). W szczególności Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane
w miejscu unieszkodliwiania odpadów.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, z tytułu strat i szkód, za które będzie odpowiadał na podstawie umowy. Zamawiający do czasu przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych nie przekaże terenu budowy, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

 

II.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZNAJDĄ SIĘ W UMOWIE
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy dopuszcza się dokonanie zmian w projekcie umowy.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy

Data zakończenia: do dnia 28.02. 2017 r.

 

UWAGA:

Z uwagi na trwający rok szkolny i brak możliwości zamknięcia budynku na czas trwania robót, prace w tym okresie muszą być prowadzone w czasie ściśle ustalonym z Dyrektorem Zespołu Resocjalizacyjnego w Iwinach.

 

IV.       KRYTERIUM OCENY OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium – cena oferty. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, podając ją w zapisie liczbowym
  i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
 2. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
 3. Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z pracami niezbędnymi do wykonania zadania, m.in. roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy. 
 4. Cena oferty musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług oraz innych niezbędnych opłat i podatków.
 5. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie z art. 632 ustawy
  z dnia 23.04.1964 r. – kodeks cywilny.

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert w zamkniętych kopertach na adres :


Zespół Resocjalizacyjny  w Iwinach,

59-721 Iwiny

Iwiny 19

 

Oferta cenowa na realizację zadania inwestycyjnego

pn. „Adaptacja i remont pomieszczenia na salę szkoleniową realizowaną w ramach projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” (Nr WND – RPDS – 09.01.01-02-0058/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020.

 

znak sprawy

ZR.261.2.2017

 

Nie otwierać przed dniem 30.01.2017 r. do godz. 11.00

 

Oferty należy składać do dnia 30.01.2017 r. do godz. 11:00.Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
VII.      INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę (firmę), siedzibę
i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie przesłana Wykonawcom, którzy złożą ofertę.

 

VIII.     INNE INFORMACJE

 1. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty oraz bez podania przyczyn.
 2. Ze względu na wartość zamówienia Wykonawcom nie przysługuje prawo do składania odwołań.
 3. Oferty, które zostaną złożone, staną się częścią dokumentacji postępowania.
 4. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
 5. Osobą uprawnioną do kontaktów w  sprawie udzielania informacji merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia jest : Bogusław Uziej –wicedyrektor ZR w Iwinach, Tel.757310568.

 

Załączniki do Zaproszenia nr:

 1. Formularz oferty,
 2. Wzór umowy
 3. Przedmiar robót.

 

…………………………            

                     (Zamawiający)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTY

Oferta cenowa na realizację zadania inwestycyjnego

pn. „Adaptacja i remont pomieszczenia na salę szkoleniową realizowaną w ramach projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” (Nr WND – RPDS – 09.01.01-02-0058/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020.

 

 1. I.                             Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Nazwa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Adres…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

NIP …………………………………………….REGON…………………………………….……….

 

Nazwa i adres Zamawiającego: Powiat Bolesławiecki - Starostwo Powiatowe
w Bolesławcu, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec,
(NIP: 612-182-62-22) – Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach, Iwiny 19, 59-721 Iwiny  reprezentowany  przez działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Bolesławieckiego dyrektora Zespołu Resocjalizacyjnego w Iwinach Małgorzatę Kowalską,

 1. II.                              
 2. III.                             Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i na zasadach wynikających z zaproszenia do składania oferty.

 

 1. IV.          Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

 

Cena brutto: ……………………………….………zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………)

 1. V.                             W celu kontaktu z Zamawiającym udostępniam/y fax nr ……..……………….………………….

 

 1. VI.                             W celu kontaktuz Zamawiającym udostępniam/y adres e-mail

……..……………….………………………………………………………………………………………

 

 1. VII.                             Osobą uprawnioną do kontaktu przez czas trwania postępowania jest:

 ………………..…………….………….…….… (Tel.) ………………………………………….………

 

 1. VIII.                             Oświadczamy, że :
 2. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności 
  w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
 3.  Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ